STØTTEBEHOV OG TAKSTER, §103 & §104

 

1. Netværksydelse til borgere i job med
løntilskud på særlige vilkår

Beskrivelse:

Jobkonsulenterne fra AIM varetager netværksydelsen og bistår virksomhederne med råd og vejledning, for en bedre forståelse af netop denne borgergruppes
særlige udfordringer i forbindelse med integration, og fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked.

Netværksydelse indebærer besøg på arbejdspladsen, hvor jobkonsulenterne vejleder og støtter den enkelte borger i at holde fokus på arbejdsfunktionen, og det
at kunne begå sig på en arbejdsplads under særlige vilkår.

 • Borgere, der modtager vejledning/instruktion og efterfølgende kan mestre opgaven selv.
 • Borgere, der kan gennemføre variable arbejdsopgaver og husker dem fra gang til gang.
 • Borgere, der kan arbejde selvstændigt i kortere tid uden kollegaers tilstedeværelse.
 • Borgere, der er selvtransporterende.
 • Borgere, som kan indgå i sociale og faglige samspil med andre kollegaer på arbejdspladsen.
 • Borgere, som er mødestabile og kan selv ringe til arbejdsgiver, hvis personen er syg eller forsinket


Antal pladser: 4
Takst (2024): 129 kr.

Tilbudstype: Servicelovens § 103 Beskyttet beskæftigelse

 

2. Let til moderat støtte og vejledning undervejs

    Beskrivelse:

Borgeren klarer sig med nogen vejledning og kan gøre tingene selv, men skal vejledes undervejs.
Der kan være tale om:

 • Borgere, der efter at have fået en opgave/instruktion, magter at udføre opgaven.
 • Borgere, der kan gennemføre flere af hinanden uafhængige aktiviteter/produktive opgaver og husker dem fra gang til gang.
 • Borgere, der kan arbejde alene i kortere tid uden personalets tilstedeværelse.
 • Borgere, der kan færdes alene eller i gruppe, uden personaleledsagelse.
 • Borgere, der kan have brug for hjælp eller koncentreret verbal støtte for at kunne deltage i aktiviteter/beskæftigelse/montageopgaver.
 • Borgere, der kan have brug for verbal støtte, enten på grund af adfærdsproblemer, psykiske og/eller fysiske handicap – eller på grund af personlige problemer.
 • Borgere, som kan færdes alene eller i gruppe uden personaleledsagelse.

 

Gennemsnitlig normering: 1:6 (Idrætslinien på Langbjerg)
Antal pladser:   6
Takst (2024):     396 kr.

Gennemsnitlig normering: 1:8
Antal pladser:  85
Takst (2024):    372 kr.

     

      § 103 Moderat støtte

Gennemsnitlig normering: 1:4
Antal pladser:   10
Takst (2024):     741 kr.

Tilbudstype:     Servicelovens § 103 Beskyttet beskæftigelse

 

3. Moderat til større verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgere, som kan klare sig med verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i moderat grad samt borgere, som i perioder kan have behov for mere intensiv støtte, såvel verbalt
som praktisk/fysisk støtte. Der kan være tale om:

 • Borgere, der har brug for hjælp eller koncentreret verbal støtte til personlig hygiejne.
 • Borgere, der kan klare sig med verbal støtte til diverse måltider – spiser selv eller med meget lidt hjælp, eksempelvis til at pakke madpakken ud, få maden skåret ud/ hælde op.
 • Borgere, som kan deltage i aktivitets- og samværstilbud i en gruppe med 3 – 5 andre personer – og/eller kan beskæftige sig selv i kortere eller længere tid.
 • Borgere som er kørestolsbrugere, som kræver hjælp til personlig hygiejne ved toiletbesøg.
 • Fysisk lettere handicappede, som skal i kørestol ved aktiviteter / ture ud af huset.
 • Borgere, som kan have bruge for mere støtte uden for tilbuddet end i vante rammer.

 

Gennemsnitlig normering: 1:4
Antal pladser:              72
Takst (2024):               741 kr.

Ydertime kl. 8-9:          46 kr.
Ydertime kl. 15-16:      46 kr.

Tilbudstype:                  Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

4. Stor verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren har brug for kontinuerligt verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp.
Der kan være tale om:

 • Borgere som kan være sammen med én eller flere andre om en aktivitet – sammen med én pædagog.
 • Kørestolsbrugere – permanent afhængige eller delvis afhængige af kørestolen
 • Fysisk handicappede med flere hjælpemidler, så som rollator, gangstativ
 • Borgere med flere diagnoser
 • Borgere som kan have brug for 1:1 støtte udenfor tilbuddet
 • Særlige diagnoser
 • Adfærdsforstyrrelse – hvor støttebehovet i perioder kan være relativt stort
 • Borgere med en psykiatrisk overbygning – hvor støttebehovet kan være afhængigt af særlig faglig viden

 

Gennemsnitlig normering: 1:2,5
Antal pladser:              49
Takst (2024):              1.028 kr.

Ydertime kl. 8-9:          73,5 kr.
Ydertime kl. 15-16:      73,5 kr.

Tilbudstype:             Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

5. Omfattende verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren har brug for konstant verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp. Der kan være tale om:

 • Borgere som har én eller flere adfærdsforstyrrelser, særlige diagnoser/forstyrrelser, særlige behov for fastere rammer. Borgere, som i perioder har brug for at komme væk fra gruppen – eller kun kan klare at have få personer omkring sig.
 • Borgere med et stort omsorgs- og/eller plejebehov.
 • Borgere med diagnoser så som Parkinsson, Rett, ADHD
 • Borgere med en psykiatrisk diagnose
 • Borgere med et stort støttebehov, hvor støttebehovet kan være afhængigt af særlig faglig viden

 

Gennemsnitlig normering: 1:2
Antal pladser:               29
Takst (2024):              1.120 kr.

Ydertime kl. 8-9:          92 kr.
Ydertime kl. 15-16:      92 kr.

Tilbudstype:              Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

6. Omfattende verbal og/eller praktisk fysisk støtte – autisme

    Beskrivelse:

Det samme som ved niveau 5 dog kun for personer med autisme.

Gennemsnitlig normering: 1:2
Antal pladser:               11
Takst (2024):              1.120 kr.

Ydertime kl. 8-9:          92 kr.
Ydertime kl. 15-16:      92 kr.

Tilbudstype:              Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

7. Fuld verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren kræver koncentreret og konstant verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i dagligdagen, støtten kan være afhængig af mere end 1 pædagog. Der kan være tale om:

 • Borgere med særlige diagnoser/tillægshandicap/syndromer/kromosomabnormiteter, hvor adfærden kan være impuls styret (autisme, ADHD, Smith-Magenis m.fl.)
 • Borgere med en psykiatrisk diagnose
 • Borgere hvor støttebehovet er påkrævet på alle hverdage, hvor tilbuddet har åbent.
 • Borgere hvor støttebehovet kan bl.a. være påkrævet af flere af følgende årsager:

–  Borgere med selvskadende og/eller udad reagerende adfærd

– Borgere med udtalte manier (eksempelvis drikker/spiser ”alt”)

– Borgere som kan finde på at gå / løbe fra tilbuddet – og fra pædagogen

 • Personer hvor støttebehovet kræver specifik faglig viden
 • Borgere med mavesonde, kombineret med små mellemmåltider
 • Borgere, hvor der er behov for brug af flere tekniske hjælpemidler.
 • Borgere, hvor der er behov for lejring og mange skift fra liggende til siddende o.a.
 • Borgere med behov for omfattende personlig pleje/hygiejne, eksempelvis omkring stomi.

 

Gennemsnitlig normering: 1:1
Antal pladser:                    26
Takst (2024):                 2.062 kr.

Ydertime kl. 8-9:               184 kr.
Ydertime kl. 15-16:           184 kr.

Tilbudstype:                 Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud